Logo
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. DODACIE PODMIENKY
Podmienky pre odoslanie tovaru

 


Pre maloobchodný predaj cez internetový obchod www.SENDETI.sk účtujeme jednotné poštovné za balíky nasledovne:

Doporučený list - základná sadzba 3,50 EUR.

Balík dodaný KURIÉROM  s dodaním na adresu - základná sadzba 4,50 EUR

DOBIERKA- príplatok 1€

Možnosť osobného odberu po telefonickom dohovore  (0905449916)-  Rybník nad Hronom (okr. Levice) 

Balíky doručujeme prostredníctvom  SLOVENSKEJ POŠTY a KURIÉRA 123.

Minimálna hodnota objednávky na dobierku je 10,01€ (hodnota tovaru)- dodanie kuriérom

Doporučene na dobierku neposielame. 

Objednávku expredujeme- do 5-7 pracovných dní.

Tortové zápichy máme skladom- posielame obratom.

Zákazník je povinný pred začatím nákupu zoznámiť sa s obchodnými podmienkami pre zásielkovú službu a s reklamačným poriadkom.

 

 


 

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Názov spoločnosti: OBELIX SK s.r.o.

so sídlom: Družstevná 543/55, 935 23 Rybník

IČO: 46 424 113,

DIČ: 2023390369

IČ DPH: SK2023390369

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30367/N,

(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky  predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné  podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky  kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci  dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu  (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej  zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu  zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných  podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred  všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného  tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených  tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe  otázky kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na  uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej  správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim  vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho  a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej  len "objednávka").

 

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je  e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po  predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti  tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim  označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má  predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa  aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu  zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním)  objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za  uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa  nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len  informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho  objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a  špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej  údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru,  názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,  podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta  doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno,  sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné  údaje.

 

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo  telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky  predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v  oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného  tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu  žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci  zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia  objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v  lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho,  pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej  predávajúcim kupujúcemu  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a  zabaliť ho alebo  vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie  a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne  predpisy SR

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v  písomnej alebo  elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a  užívanie  tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
(návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu  vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar  kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,  ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom  nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník  informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny  alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na  ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho


4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v  dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím  podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne  a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní  objednávky.5. Dodacie a platobné podmienky


5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov,  typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar  dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od doručenia objednávky, ak sa  nedohodnú inak. Tovar, ktorý je skladom je spravidla odoslaný do 48hod. Tovar, ktorý nie je skladom, je spravidla dodaný do 10 pracovných dní. 

 

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v  akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k  omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je  oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj  opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak  kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej  zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej  predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo  výške 16,60 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo  dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený  odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní  dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená  kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný  kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

Ak sa zaslaný tovar z objednávky vráti predávajúcemu z dôvodu neprevzatia v odbernej lehote, berie kupujúci na vedomie, že bude zaradený do zoznamu Čiernej listiny vedenej predávajúcim.5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.


5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v  katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými  na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú  nezáväznými údajmi.


5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii  objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve  inak.


5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto  určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar  osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre  prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej  zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba  splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná  predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o  zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku  tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v  kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä  opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný  okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii  objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim,  resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru,  ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.


5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj  jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci  zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný  túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať  stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí  kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o  rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť  potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného  predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom  poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade  neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru  predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od  kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú  časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej  zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru s dodaným tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.


5.11. Spôsoby platieb: Platba na dobierku, Platba na účet 

5.12. Spôsob dopravy: Slovenskou poštou- kuriérom

5.13. Poštovné a balné:

Cenu za balné neúčtujeme.

Poštovné pre balíky zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty účtujeme jednotne:

- dobierka balík  NA ADRESU - 4,50€ (vrátene DPH)

Prostredníctvom Slovenskej pošty budú zasielané balíky max. do 20kg. Balíky nad 20kg budú rozdelené na 2 zásielky a poštovné bude účtované 2x.

 

Pri objednávke mimo územia Slovenskej republiky bude zákazníkovi tovar zaslaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet dodávateľa. Tovar bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou

spoločnosťou a poštovné bude fakturované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty,

alebo kuriérskej spoločnosti.

Všetky ceny poštovného sú uvedené s DPH.

 

 

6. Kúpna cena

 

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru  dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v  čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru  (ďalej len "kúpna cena") formou, dobierkou v mieste  dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej  poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,  uvedený v záväznej akceptácii objednávky.


6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu  bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá  kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za  dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri  prevzatí tovaru.


6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za  tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od  kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými  právnymi predpismi SR.

 

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu  pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté  inak.


6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté  v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný  kupujúcemu poskytnúť.6.7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v  čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas,  tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar  neprevezme.

 

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

8.0. Všetky záručné reklamácie, kde sa  závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za  nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v  najkratšom možnom termíne objednaný alebo Vám umožníme výber iného  tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za  nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený  kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod.).  Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. Vrátiť  nepoužitý tovar je možné iba v zákonom stanovenej lehote. Tovar však  musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. Podmienky uvedené  v bode 8.0 všeobecných obchodných podmienok (riešenie reklamácie tovaru  výmenou tovaru za nový kus v lehote 30 dní od prevzatia tovaru  kupujúcim) sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je  spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre  osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)."

 

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady  tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u  predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o  servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej  strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na  požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje nižšie rozpísaný Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si  Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň  potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie  tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o  vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.  250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej  národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov (ďalej len "Zákon"). 

8.3. Reklamačný  poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo  forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického  obchodu predávajúceho. 

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe  je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané  iné záručné podmienky. 

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u  predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil  výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol  zakúpený u predávajúceho. 

8.6. Kupujúci je povinný vykonať  prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť  nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto  vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 

8.7. Počas záručnej  doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení  tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému  zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o  zaplatení. 

8.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo  uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18  ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na  vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho  predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na  internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári  presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť  reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie  záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je  uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť  predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť  predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu (reklamačný formulár)
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku  s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.  Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť  predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené  všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou  predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň  dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla  predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr.  dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 

8.9. Predávajúci je povinný prijať  reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie  možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18  ods. 2 Zákona.

 

8.10. V mieste určenom podľa bodu 8.9  týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je  predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať  reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

 

8.11. Kupujúci je povinný reklamovať  vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu  zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

8.12. Predávajúci alebo určená osoba  vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej  forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej  podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. §  18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu  vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je  reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,  predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť  kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa  doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o  vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí  doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným  spôsobom.

 

8.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho,  ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho  zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť  spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v  zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické  zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku  reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci  alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch  možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie  trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí  lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť  alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného  konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou  dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným  listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný  protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12  mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu  zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného  autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska  určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na  výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať  úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s  odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12  mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba,  ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie  uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak  kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v  doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako  aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša  predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci  odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú  vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného  posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný  kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky  náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým  súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno  zamietnuť.

 

8.14. Kupujúci nemá právo uplatniť  záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy  upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých  bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

8.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho  listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným  kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s  podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými  normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v
  SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,  statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

8.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru (Poukázaním na účet kupujúceho. Poštovou poukážkou peniaze neposielame)
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.17. Predávajúci je povinný o spôsobe  určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu  vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie  prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej  služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 

8.18. Záručná doba je 24 mesiacov  (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a  začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

8.19.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

8.20. V prípade výmeny tovaru za nový  dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a  prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho  listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový  začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na  nový tovar.

 

8.21. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.


8.22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú  vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho  podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim  spôsobom:

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. predávajúci vadný tovar vymení.

 

8.23. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú  nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu,  alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu,  aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v  závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto  reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších  technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať  výmenu  tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný  tovar.

8.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

8.25. Pre účely reklamácie sa za viac  krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej  vady viac ako dva krát.

 

8.26. Pre účely reklamácie sa za väčší  počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych  odstrániteľných vád súčasne.

 

8.27.Pre účely reklamácie sa za dobu,  ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať  tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre  vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 

8.28. Oprávnenie kupujúceho na  uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a  požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto  reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na  výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú  vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.29. V prípade, že predávajúci ukončí  reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada  výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci  uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že  kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane  PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že  kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo  telefónu a mailovú adresu.

 

9.3. Kupujúci zaslaním objednávky  predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č.  428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné  údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri  činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich  informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj  súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom uzavretia  kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim . Predávajúci sa zaväzuje,  že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s  platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento  súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov  kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí  bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním  osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu  kupujúcim predávajúcemu.

 

9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu.

 

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na  účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely  ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje  spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na  ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi,  ktoré boli získané na iné účely.

 

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s  ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s  dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným  všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a  ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru  alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

9.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o  stave spracúvania  svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu  podľa § 26 ods.  3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b)  ZnOOÚ je  kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a  vyhodnocovania  operácií,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné  informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo  neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený  účel ich spracúvania  podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady  obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

9.9. Právo kupujúceho možno obmedziť len  podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z  osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana  kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

9.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo  budú spracúvané na účely priameho marketingu bez  jeho súhlasu a žiadať  ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods.  4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu.

9.11. Kupujúci na základe bezplatnej  písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u  predávajúceho kedykoľvek namietať:

 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch  podľa § 7 ods. 4 písm.  a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených  dôvodov alebo  predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a  právom  chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto  spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a  preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je  povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez   zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti  dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu  právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá  výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných  údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného  rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,  pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a  to tak,  že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená  osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje  kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo  iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia  na  zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie  bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej  medzi  predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo  požiadavke  kupujúcedho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo  na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy  uplatniť svoj názor.

Kupujúci má právo nesúhlasiť s  rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos  svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú  úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23  ods. 4 písm. a) ZnOOÚ.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa  neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu  osobných údajov.  Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom  rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije,  jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba.  Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní  predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ  predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške,  ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so  zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním  informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci  vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje  najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa  § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi  dotknutej osobe a úradu.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť  od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo  ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve  prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili  realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej  zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého  úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať  tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v  cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o  tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už  zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od  oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

10.2. Kupujúcemu vzniká právo na  odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v  znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji")  a to do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má  právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom  ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však  neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

 

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky  predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje  informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri  zásielkovom predaji.

 

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci  urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo  písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí  predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

 

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa  prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí  obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú  špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté  plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od  zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť  predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu,  záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo  forme poistenej zásielky.

 

10.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od  zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v  nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti  predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v  záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od  doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu  bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Ak k odstúpeniu od zmluvy došlo až po odoslaní objednávky predávajúcim, kupujúci má nárok na vrátenie platby za tovar bez poštovného. Poštovné je v tomto príp. reálnym vynaloženým nákadom.

V príp., že zákazník uhradil predávajúcemu celú objednávku vopred, táto mu nebola predávajúcim ešte odoslaná a dôjde k odstúpeniu od zmluvy (objednávka bola zrušená), kupujúci má nárok na vrátenie celej uhradenej sumy.

10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od  zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený  alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za  tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v  súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo  výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o  hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od  doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu  bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

10.8. Predávajúci vráti pri platnom  odstúpení od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných  podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov,  ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci  spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených  nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.  Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar  plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za  tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar  rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru  na internetovej stránke predávajúceho.

 

10.9. Za náklady, ktoré kupujúci  vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na  uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického  hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo  cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho,  počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na  internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v  trvaní 30 minút.

 

10.10. V prípade, že kupujúci nesplní  niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných  obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné  a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má  nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť  kupujúcemu.

 

10.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od  zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek  spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,  alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

 

11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na  zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného  oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená  umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu  predávajúceho.

 

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné  strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia  tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto  všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu  resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že  komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových  správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia  Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom  obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole  vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších  predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na  vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré  vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť  alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia  Obchodného zákonníka.

 

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky  potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom  rozsahu s nimi súhlasí.

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

 

 
KONTAKTY:
www.sendeti.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk